Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna w Katowicach

40-208 Katowice

ul. Ścigały 17

Tel: (32) 204-76-71

E-mail: sps39katowice@gmail.com

Przejdź do strony głównej

, 02 października 2022

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Klauzula informacyjna

2019-12-16

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

 

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna w Katowicach, przy ul. Ścigały 17, e-mail: sps39katowice@gmail.com
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Agata Gabłońska, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. (32) 606-13-23.  
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia (tj. obsługa informatyczna, obsługa prawna itp.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

 

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna

Monitoring wizyjny

2019-12-16

Informacje o monitoringu

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 39 im. Jana Pawła II Specjalną w Katowicach w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Monitoring obejmuje teren wokół budynku oraz pomieszczenia budynku.

Dnia 15.10.2018 r. Urząd miasta Katowice (w piśmie ES-II.4424.4.3.2018 dot. monitoringu wizyjnego) wyraził zgodę na stosowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 39 im.Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej o: Monitoring wizyjny

Nabór kandydatów

2014-10-29

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach:

 • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym lub o sprzężonych zaburzeniach rozwoju, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Kandydaci do szkoły podstawowej, przechodzący z innego typu szkoły, dołączają do dokumentacji świadectwo z poprzedniej klasy oraz w miarę możliwości orzeczenie o niepełnosprawności
 • Rekrutacja (przyjmowanie) do szkoły –  odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadanych wolnych miejsc w odpowiednich oddziałach klasowych
 • Kandydaci spoza Katowic (miasta ościenne), przyjmowani są na wniosek rodziców, jeśli posiadają zgodę na kształcenie w tutejszej placówce, wydaną przez macierzysty organ prowadzący szkołę
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów

Zakres działania

2014-10-05

Celem szkoły jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia i przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych. Przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do godnego i twórczego życia w społeczeństwie i pełnej integracji z nim poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą metod współczesnej nauki i praktyki pedagogicznej.

Czytaj więcej o: Zakres działania